Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Ocenie na tym etapie podlegało czterdzieści pięć projektów. Czterdzieści cztery zostały ocenione pozytywnie.

W związku dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o podwyższeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 80 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zauktualizował ocenę formalną wniosków o dofinansowanie z uwagi konieczność dokonania ponownej oceny formalnej dla niektórych projektów, które odwołały się od negatywnej oceny bądź przedstawiły pewne informacje w toku oceny merytorycznej I stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Aktualnie na tym etapie ocenianych było łącznie 58 projektów, z tego 44 zostały ocenione pozytywnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 19.10.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 342 046,11 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Na tym etapie ocenianych było łącznie 58 projektów, z tego 43 zostały ocenione pozytywnie.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie woj. śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie".

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.