Zaktualizowano 30.12.2019

Informujemy, że od dnia 28 listopada br. obowiązuje wersja 11.4 Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 (SzOOP), która uwzględnia przesunięcia środków w ramach działania 1.7. POIiS, związane ze zgłoszony, zapotrzebowaniem we wnioskach podlegających aktualnie ocenie. W związku z powyższym informuję, że alokacja w poszczególnych poddziałaniach wynosi odpowiednio dla poddziałania:

Informujemy, że zwiększona została dostępność środków dla działania 1.7.1. W związku z tym wszystkie projekty, które ze względu na niewystarczającą alokację, pomimo uzyskania minimalnego progu punktowego, znalazły się na liście projektów rezerwowych (informacja o negatywnej ocenie), zostały w wyniku aktualizacji listy rankingowej umieszczone na liście projektów podstawowych.

Ogłoszenie wyników w Konkursie plastycznym "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. Fundusz ocenił pozytywnie 9 wniosków o dofinansowanie. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła prace zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z nowymi beneficjentami.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej dokonał aktualizacji listy rankingowej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019.