Zdjęcie zpodpisania umowy

Ponad 92 mln zł dofinansowania, niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano, przyznał WFOŚiGW w Katowicach gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. W marcu br. ruszy nabór wniosków w kolejnym, szóstym już konkursie.

Informujemy, że zaktualizowano listę rankingową z uwagi konieczność dokonania ponownej oceny merytorycznej I dla niektórych projektów, dla których w toku oceny merytorycznej II stopnia uległy zmianie m.in nakłady ze środków UE na jednostkową oszczędność energii, co spowodowało zmianę liczby przyznanych punktów w ramach oceny merytorycznej I stopnia oraz zamianę miejsc na liście rankingowej.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ostatnią część (29 projektów) oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył pierwszą część (17 projektów) oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 16/DBF/2020 zawartej w dniu 12.10.2020 r. z Ministerstwem Klimatu, otrzymał w dniu 27.11.2020 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2020 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 16/DBF/2020 zawartej w dniu 12.10.2020 r. z Ministerstwem Klimatu, otrzymał w dniu 25.11.2020 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I, II i III kwartale 2020 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.