Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 28.07.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 302 207,58 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 17.06.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 383 731,95 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie.

W związku licznymi informacjami, w zakresie pojawiających się trudności administracyjnych w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o 60 dni tj. do dnia 27.07.2021 roku.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: 
https://www.gov.pl/web/klimat/trwa-rekrutacja-na-szkolenie-z-zakresu-rozliczania-projektow-unijnych 

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i wątpliwościami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), nr POIS/1.7.1/6/2021 informuje:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.