Zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem szkolenia jest zamykanie projektów unijnychW szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I, II lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 21.01.2022 roku, informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność za IV kwartał 2021 roku. Wniosek rozliczał zaliczkę przekazaną od MKiŚ na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytorycznej II stopnia 44 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021.

Informujemy, że w związku z koniecznością wydłużenia terminów złożenia uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej przez Wnioskodawców, IOK przedłuża ocenę projektów do 15 stycznia br. Ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w II połowie stycznia. Zawarcie umów nastąpi na przełomie stycznia i lutego br.

UWAGA!!!! Informujemy, że IOK podjął decyzję o przedłużeniu o 7 dni terminu na złożenie poprawionych wniosków w ramach oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.