1. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik
 1.  SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik 
 2.  Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu usuwania azbestu - pobierz plik
 3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik
 4. Wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
 5. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - pobierz plik
 6. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków - pobierz plik
 1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik
 2. Regulamin udzielania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - obowiązywał do 31.12.2009 r. - pobierz plik
 3. Zasady udzielania pożyczek i dotacji w celu dofinansowania projektów wspieranych z Funduszu ISPA - obowiązywał do 31.12.2007 r. - pobierz plik
 4. Szczególne zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektów z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - pobierz plik
 1. Regulamin dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych - obowiązywał do 31.12.2007 r. pobierz plik
 2. Regulamin udzielania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - obowiązywał do 31.12.2009 r. pobierz plik
 3. Zasady udzielania pożyczek i dotacji w celu dofinansowania projektów wspieranych z Funduszu ISPA - obowiązywał do 31.12.2007 r. pobierz plik
 4. Szczególne zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektów z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - obowiązywały do 31.12.2015 r. - pobierz plik

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH” NA ROK 2020 (POJAZDY)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Zadanie inwestycyjne

Zadanie pozainwestycyjne

WNIOSEK BENEFICJENTA

Informacja o brakach we wniosku (do miesiąca od jego rejestracji, w przypadkach wskazanych w "Zasadach udzielania dofinansowania..." pkt. 6.4.2 do 180 dni).
Wykreślenie z rejestru wniosków, jeśli po miesiącu jest niekompletny.

WNIOSEK KOMPLETNY

Ocena merytoryczna wniosku.
Badanie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy,
negocjowanie form zabezpieczenia pożyczki.

Wniosek Zespołu merytorycznego 
o dofinansowanie zadania:

 • dofinansowanie poniżej ∼500.000 zł - Uchwała Zarządu o dofinansowaniu
 • dofinansowanie powyżej ∼500.000 zł - Uchwała Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Powiadomienie o przyznaniu dofinansowania.

 UMOWA POŻYCZKI / DOTACJI
w przypadku niezawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia
uchwały o dofinansowaniu, uchwała ta wygasa.

 ↓

Wypłata środków zgodnie z umową.

Spłata pożyczki:
kapitał - kwartalnie, lub miesięcznie
odsetki - miesięcznie.

WNIOSEK POŻYCZKOBIORCY O UMORZENIE

Uchwała Rady Nadzorczej o umorzeniu części pożyczki.

UMOWA UMORZENIA 

WNIOSEK BENEFICJENTA

Informacja o brakach we wniosku (do miesiąca od jego rejestracji, w przypadkach wskazanych w "Zasadach udzielania dofinansowania..." pkt. 6.4.2 do 180 dni).
Wykreślenie z rejestru wniosków, jeśli po miesiącu jest niekompletny..

WNIOSEK KOMPLETNY

Ocena merytoryczna wniosku.

Wniosek Zespołu merytorycznego 
o dofinansowanie zadania:

 • dofinansowanie poniżej ∼500.000 zł - Uchwała Zarządu o dofinansowaniu
 • dofinansowanie powyżej ∼500.000 zł - Uchwała Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Powiadomienie o przyznaniu dofinansowania.

 UMOWA DOTACJI
w przypadku niezawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia 
uchwały o dofinansowaniu, uchwała ta wygasa.

 ↓

Wypłata środków zgodnie z umową.